Företagsansvar & hållbarhet

Corporate Social Responsibility

Brammer är en del i en större gemenskap av anställda, aktieägare, kunder, leverantörer och övriga intressenter och vi har ett ansvar att agera på ett sätt som tar hänsyn till miljön. Därför är det vår policy att, så långt det är praktiskt möjligt, skydda och bevara närmiljön och miljön i stort från skadlig påverkan från vår verksamhet.

Det är vår policy att i all vår verksamhet:

  • Uppfylla alla relevanta krav i lagstiftningen kring miljöfrågor.
  • Försöka spara energi och naturresurser genom att minska mängden avfall, återvinna när så är möjligt och maximera användningen av förnybara resurser.
  • Tänka på livscykelmiljöeffekter av investeringar i lokaler och utrustning.
  • Se till att alla leverantörer följer våra rutiner medan de arbetar på plats och reagera snabbt och effektivt på oförutsedda händelser.

Trots att industrin är nödvändig utgör den också en risk – för människor och miljön. Vi är medvetna om de potentiella följderna av vårt (och våra leverantörers) arbete och arbetar helhjärtat med att minimera riskerna och göra en positiv insats för våra anställdas, kunders och vår planets välbefinnande. Här är några av de viktiga åtgärder vi har utfört:

  • Miljömässigt ansvarstagande
  • Etiskt ansvarstagande
  • Socialt ansvarstagande
  • Hälsa och arbetsmiljö

Partners Banner 1 Partners Banner 2 Partners Banner 3 Partners Banner 4 Partners Banner 5 Partners Banner 6